W dniach 16-18 października 2017 przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Obozu Pracy
w Treblince. Najważniejszymi wynikami przeprowadzonych prospekcji było odnalezienie dwóch nieupamiętnionych do tej pory w terenie jam grobowych.
Prowadzone badania:
W terenie zaobserwowano zagłębienia tożsame z naruszeniami gruntu widocznymi na zdjęciach lotniczych z 1944 roku. Dwa z nich wytypowano do sprawdzenia za pomocą wykopów sondażowych.
Pierwszy sondaż przecinał w poprzek jedno z zagłębień. Po zdjęciu warstwy humusu odkryto zarys jamy o szerokości 1,6 metra. W obrębie obiektu i poza nim znajdowane były łuski. Poza jamą znajdowały się one jedynie płytko pod powierzchnią ziemi, a wewnątrz jamy wzdłuż całej jej miąższości. Na głębokości 1,4 metra od powierzchni ziemi natrafiono na kości ludzkie: lewą kość udową oraz nasadę bliższej lewej piszczelowej. Widoczne obie nasady są dobrze przyrośnięte, co pozwala wnioskować, że przynależały do osobnika dorosłego, który przekroczył 20 – 22 rok życia.
Kość udowa uwidacznia dość słaby rozwój kresy chropawej (łac. linea aspera), co może pośrednio wskazywać na płeć żeńską osobnika181. W drugim sondażu po zdjęciu warstwy humusu w centralnej części wykopu odkryto zarys jamy o szerokości 90 cm. Podczas eksploracji na poziomie 60 cm od powierzchni gruntu znaleziono czaszkę z obszaru neurocranium. Wszystkie szwy czaszkowe są w pełni zobliterowane, co wskazuje na wiek dorosły osobnika. Zachowana część prawa kości skroniowej uwidacznia raczej słabo rozwinięty wyrostek sutkowaty (łac. procesus mastoideus), co powala wnioskować, że mamy do czynienia z osobnikiem żeńskim179. Czaszka jest przepalona i zabarwiona na kolor czarny. Mogiły zostały oznaczone krzyżami. W badaniach uczestniczyli Kamil Niemczak, Marek Makola, Piotr Tomaczak, Sebastian Różycki.