W dniach 29.10-31.10.2018 odbyły się archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Obozu Pracy w Treblince oraz stacji kolejowej Treblinka. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadził od 2016 roku badania finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) na obszarze tzw. Lasu wsi Maliszewa, gdzie odbywały się egzekucje oraz pochówki m. in. więźniów z Obozu Pracy Treblinka I. W 2018 roku w ramach kontynuacji prac badawczych wykonano prospekcje archeologiczne na obszarach nie rozpoznanych w poprzednich latach. Rozpoznanie terenowe objęło 2 miejsca w okolicach skraju lasu wsi Maliszewa. W pierwszej kolejności przeprowadzono w okolicach wytypowanych miejsc prospekcję z wykorzystaniem wykrywacza metalu. Natrafiono na około 30 łusek głównie Mauser i TT. Pozyskano współrzędne X i Y znalezionych łusek, a następnie wykonano analizy gęstości ich występowania. Wynik analiz pozwolił na wytypowanie dwóch obniżeń terenowych, gdzie przeprowadzono wykopy sondażowe. W sondażu 1 na głębokości 0.8 metra natrafiono na wieniec metalowy z kutymi liśćmi dębowymi oraz innych roślin.  Na głębokości ok 1.60 metra od powierzchni gruntu ukazał się zarys trumny w postaci cienkiej warstewki zbutwiałego drewna oraz kości ludzkie. Zostały one odczyszczone. W obrysie trumny znajdował się ludzki szkielet w pozycji leżącej na plecach.

W drugim sondażu (sondaż 2) na poziomie ok 50 cm od powierzchni gruntu znaleziono metalową łuskę. Kontynuowano eksplorację aż do poziomu ok 1.5 metra od powierzchni gruntu, na którym to natrafiono na szczątki ludzkie: czaszki, miednicy, żebro oraz prawej kości ramiennej.

Kolejnym obszarem  poddanym badaniom był teren stacji kolejowej Treblinka. Przed przystąpieniem do prospekcji pozyskano bogaty zestaw danych przestrzennych w postaci map, planów i zdjęć lotniczych: a) niemieckie zdjęcie lotnicze z 29 września 1944 r.; b) niemieckie zdjęcie lotnicze z 14 grudnia 1944 r.; c) mapa topograficzna w skali 1:10 000 z 1980 r.; d) plany stacyjne w skali 1:1 000 z 31 grudnia 1960 r.. W wyniku tego etapu prac gabinetowych, pozyskano współrzędne punktów przebiegu bocznicy kolejowej, którą zadatowano na wrzesień 1944 roku. Współrzędne pozwoliły wyznaczyć jej przebieg w terenie w oparciu o pomiary GPS. Wytyczony przebieg bocznicy został upamiętniony pod koniec grudnia 2018 roku przez Muzeum w Treblince. Wysypano tam żwir i tłuczeń kolejowy symbolizujący bocznicę.